Autorzy

Trwa wczytywanie

Zygmunt Sarnecki

SARNECKI Zygmunt (20 XI 1837 Hołodki na Podolu - 9 I 1922 Kraków), dyr. teatru, kierownik artystyczny. Był synem Wincentego S. i Melanii ze Scipiów, mę­żem - Aleksandry Disterlo. Znany publicysta, dramatopisarz, powieściopisarz, krytyk lit. i teatr., znawca literatury franc, współpracownik i redaktor wielu cza­sopism i dzienników. Do najlepszych jego utworów dram. należą: "Zemsta pani hrabiny", "Febris aurea", "Dwo­racy niedoli", "Słonecznik", "Urocze oczy i Harde dusze" (adaptacja scen. "Bene nati" E. Orzeszkowej). Był też z W. Noskowskim współautorem libretta wg A. Mic­kiewicza do opery "Konrad Wallenrod". W lecie 1872 (od 2 V do 22 VII) wraz z J. Tekslem był dyr. t. w Lublinie; od 11 VI zespół ten wyjechał na wy­stępy do Siedlec, Łomży i Suwałk. W sierpniu 1872 ubiegał się o objęcie dyrekcji t. w Poznaniu. Pierwszy okres dzierżawy t. pozn. trwał od 1 X 1872 do 31 III 1873, a przedstawienia odbywały się zarówno w t. miej­skim jak i w t. letnim. Przedłużenie umowy dzierżawnej pozwoliło kontynuować przedstawienia do 1 V 1873. W końcu kwietnia 1873 S. wyjechał z zespołem pozn. na występy do Gniezna, gdzie dał dwa przedstawienia. W maju 1873 w związku z przebudową gmachu teatralne­go spektakle zostały zawieszone, a S. uzyskał pozwo­lenie na prowadzenie w dalszym ciągu swego t. w sali Bazaru. Od 29 V do 15 VI 1873 dawał tam przedstawie­nia, przeważnie składane, wiele jednoaktówek, wodewi­lów, mniejszych operetek. Sez. jego dyr. w t. pozn. na­leżał do lepszych w tym okresie. Mimo licznych trudności (finansowych, brak dobrego zespołu aktorskiego), dbał o poziom artyst. przedstawień, staranność wyko­nania i właściwą oprawę sceniczną. Starał się o wzbo­gacenie i ożywienie repertuaru; wystosował apel do pi­sarzy pol. o nadsyłanie nowych utworów, stworzył "Ko­mitet doradczy" mający na celu organizowanie fundu­szów na konkursy dramatyczne oraz ocenianie i wska­zywanie nowych sztuk pol. do wystawienia. Największą zasługą S. z okresu jego dyr. pozn. było pierwsze w Poznaniu wystawienie "Halki" (8 III 1873) a także wpro­wadzenie tu na scenę "Flisa" i wzmocnienie zespołu nowo zaangażowanymi śpiewakami. Od 28 VI 1873 przeniósł się z zespołem pozn. do Kalisza i tu objął dyr., ale im­preza ta nie powiodła się, przede wszystkim ze wzglę­dów finansowych. Wyjechał wtedy do Warszawy. Po­czątkowo zajął się organizacją zespołu na nowy sez. do Poznania, z czego jednak wkrótce zrezygnował, a antrepryzę pozn. odstąpił Z. Jaraczewskiemu. Odtąd już w zasadzie w t. nie działał. Tylko w sez. 1885/86 (od paź­dziernika 1885 do 10 I 1886) był kierownikiem artyst. t. krakowskiego. Z tego okresu jedyną zasługą S. było wystawienie cieszącej się dużym powodzeniem "Teodory". Wg wspomnień J. Śliwickiego "Sarnecki, człowiek wy­jątkowej kultury, ceniony literat", "praktycznie z re­żyserią nie mógł sobie poradzić, choć na próbach dnia­mi całymi najpilniej przesiadywał", "repertuar zaczął szwankować i ostatecznie S. ustąpił ze stanowiska". Ina­czej pisał o odejściu S. z t. krak. J.H. Błeszyński: "Co­kolwiek bądź można było zarzucić panu Sarneckiemu, jego nerwowość, niedoświadczenie - to przecież rze­czywista, teoretyczna znajomość sceny, ogromne zami­łowanie do teatru, znajomość całej literatury teatralnej europejskiej wrodzona, bardzo dobry, choć nieraz zbyt ekscentryczny smak artystyczny, dawały rękojmię, że teatr krakowski pod takim kierownictwem odpowie swemu zadaniu". Po 1886 S. zajmował się wyłącznie pracą literacką.
Bibl.: Błeszyński: Glikson s. 9-13, 16-19; Dąbrowski: Teatr w Lublinie (il.); Kaszyński: Dzieje sceny kaliskiej; Koryzna I s. 123-130; Koźmian: Teatr; Obraz literatury, seria IV, t. III (J. Kowalczyk; tu bibl.); 75 lat T. Pol. w Poznaniu s. 329-330; Solski: Wspomnienia (il.); Wspomnienia aktorów (J. Śliwicki); Prz. teatr, i kinematogr. 1922 nr 3/4 (F. Hoesick); Tyg. ilustr. 1922 nr 4 (il.).
Ikon.: A. Mniszech: Portret, 1884 - T. im. Słowackiego Kra­ków; Fot. pryw. - IS PAN.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji