Krytyka

Trwa wczytywanie

Michał Rolle

Michał Rolle
Kryptonimy i pseudonimy: (-m-); (m); (m.); M.; m.r.; (m.r.); M.r.; M.R.; (M.R.); (M.-R.); M.R-e; M.R-e.; M.Re.; Michał R.; Michał R...e; Michał R-e; Michał R-e.; Miro; mr; mr.; (mr); (mr.); (Mr.); mre; mre.; mre-; -mre; -mre-; (mre); (-mre); (-mre-); Mre; Mre.; -Mre-; (Mre); (Mre-); (-Mre); (-Mre-); (mrl); -r-; (r); (r.); R.; (R); (R.); Zastępca
Historyk, dziennikarz, autor opowiadań, krytyk literacki i teatralny.
Ur. 8 VII 1865 w Kamieńcu Podolskim, zm. 11 XI 1932 we Lwowie.
Był synem lekarza i historyka kresów Józefa Apolinarego (znanego w literaturze jako Józef Antoni). Po ukończeniu w 1884 Wyższej Szkoły Realnej w Krakowie, dwa lata studiował na Politechnice Lwowskiej. Z powodów zdrowotnych (okaleczenie ręki) przeniósł się na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie studiował przez 4 lata historię oraz polonistykę. Po ukończeniu nauki do 1894 mieszkał w Kamieńcu Podolskim wraz z ojcem, a po jego śmierci przeniósł się do Lwowa i tam pracował do końca życia w urzędowej "Gazecie Lwowskiej". Posadę w dzienniku otrzymał w 1895 dzięki poparciu ówczesnego redaktora naczelnego Adama Krechowieckiego. Z czasem objął funkcję sekretarza redakcji, a potem zastępcy redaktora naczelnego, prowadził również literacką korektę "Przewodnika Naukowego i Literackiego" (dodatku do "Gazety Lwowskiej"). Debiutował już w 1886 szkicem biograficznym "jednego z filaretów" Tadeusza Żebrowskiego, na początku lat dziewięćdziesiątych XIX stulecia publikował w prasie krakowskiej artykuły z historii Galicji (m.in. szkic "Seweryn Malinowski. Kartka z dziejów sceny polskiej na wschodnich kresach"), a potem pisał przede wszystkim do gazet lwowskich, choć wiele jego tekstów można odnaleźć również w prasie poznańskiej, krakowskiej, warszawskiej i petersburskim "Kraju".
Przez wiele lat był sekretarzem lwowskiego Koła Literacko-Artystycznego, redagował też jego organ prasowy, pismo literacko-artystyczne "Iris" (wraz ze Stanisławem Schnür-Pepłowskim), pełnił również funkcję sekretarza Komitetu Budowy Kolumny Mickiewicza, był w zarządzie Związku Literatów Polskich oraz Polskiego Związku Inteligencji we Lwowie, działał w Towarzystwie Miłośników Przeszłości Lwowa, był przewodniczącym sekcji prasowej Komitetu Obywatelskiego dla Popierania Targów Wschodnich, a od 1901 współpracował z Komisją Literacką Akademii Umiejętności w Krakowie. Przez wiele lat aktywnie działał w Towarzystwie Dziennikarzy Polskich, najpierw był sekretarzem tej organizacji, potem jej wiceprezesem i wreszcie (od 1930) prezesem Syndykatu Dziennikarzy Lwowskich. W dwudziestoleciu międzywojennym cieszył się dużym uznaniem i autorytetem w środowisku dziennikarskim Lwowa, urządzono mu dwa jubileusze: w 1920 (25-lecia pracy dziennikarskiej i 30-lecia literackiej), pięć lat później (30-lecia pracy w "Gazecie Lwowskiej"). Obchodził również jubileusz 35-lecia pracy "na niwie historycznej polskości Kresów wschodnich", który w 1930 zorganizowano w Liceum Krzemienieckim na pamiątkę opracowania monografii tej szkoły. Henryk Zbierzchowski tak opisywał wtedy Michała Rollego: "ambasador, rycerzyk i sabała kresów wschodnich, poważny historyk i literat, świetny publicysta, niezrównany gawędziarz, żywa tradycja i kronika 50-ciu prawie lat lwowskiego życia, postać bez której nie można sobie wyobrazić Lwowa, choć urodzony w Kamieńcu Podolskim, wszystkimi korzeniami wrósł w nasze kresowe miasto i przez najpiękniejszych czterdzieści lat swego życia pozostał mu wiernym". Lwów odwdzięczył mu się miejską nagrodą literacką w 1927, był także kawalerem Krzyża Oficerskiego Orderu Polonia Restituta. Michał Rolle zmarł we Lwowie 10.11.1932 i pochowany został na cmentarzu Łyczakowskim w kwaterze zasłużonych dla miasta. Brat Michała Rollego Karol był radnym, wiceprezydentem, a następnie prezydentem Krakowa, a w latach 1917-1931 pełnił też funkcję przewodniczącego miejskiej komisji teatralnej w Krakowie. Wnuczka Michała Rollego Jolanta Martynowicz (zmarła w 2004) przez wiele lat była aktorką polskiego Teatru Ludowego we Lwowie.
Michał Rolle znany był przede wszystkim jako autor licznych artykułów i szkiców historycznych oraz gawęd poświęconych Kresom Wschodnim. Wykorzystywał w nich często materiały z ogromnej spuścizny rękopiśmiennej swojego ojca. Jednym z takich opracowań był cykl "Teatry i przedstawienia amatorskie po dworach kresowych" barwnie opisujący życie teatralne kresowej prowincji. Teksty ogłaszał najpierw w prasie, a niektóre wydawał później w postaci zbiorów cieszących się ogromną popularnością, np.: "Z minionych stuleci" (Lwów1908), "Oryginały" (Lwów 1913). "In illo tempore" (Brody 1914). Był też autorem dwóch opracowań naukowych: "Z przeszłości. Okręg rowski. Starostwo barskie (do 1774)" (Lwów 1896), a także monografii Liceum Krzemienieckiego pt. "Ateny wołyńskie. Szkic z dziejów oświaty w Polsce" (Lwów 1898). Regularnie pisał recenzje literackie (m.in. w rubryce "Ze stołu redakcyjnego" prowadzonej w "Gazecie Lwowskiej"), publikował przyczynki do życiorysów pisarzy, był autorem wielu gawęd i tekstów popularyzujących historię, felietonów okolicznościowych o treści historycznej i literackiej, not recenzyjnych, omówień nowości wydawniczych oraz bieżących sprawozdań z różnego rodzaju imprez oraz wydarzeń społeczno-kulturalnych. Brał żywy udział w życiu kulturalnym i towarzyskim Lwowa, wygłaszał gawędy, prelekcje i odczyty na spotkaniach Koła Literacko-Artystycznego, a pod koniec życia także na antenie lwowskiej rozgłośni Polskiego Radia (1930-1932). Cytowany już Henryk Zbierzchowski aktywność publiczną Rollego opisał następująco: "Żaden dzień bez uroczystej mowy, bo wszędzie musi być złotousty prezes Rolle, sypiący mowami jak z rękawa. Te improwizowane zawsze oracje są cackami w stylu, ujęciu tematu i pointach", a Stanisław Łempicki w nekrologu w 1932 wspominał: "Przez dobrych kilkadziesiąt lat nic się we Lwowie bez śp. Rollego nie działo".
Krytyką teatralną Michał Rolle zajmował się nieregularnie, często w zastępstwie, stąd zapewne jego pseudonim "Zastępca", którego używał czasami w "Gazecie Lwowskiej", gdzie publikował recenzje pod nieobecność głównego krytyka Adama Krechowieckiego, a później innych sprawozdawców teatralnych tego dziennika (Alfreda Wysockiego, Bronisława Gubrynowicza czy Artura Schrödera). Zdarzało się jednak, że przez dłuższy czas był głównym recenzentem teatralnym "Gazety Lwowskiej", jak np. w 1917, a potem także w latach 1924-1929, kiedy pisał sprawozdania ze wszystkich przedstawień miejskich scen (Teatru Wielkiego, Małego i Nowości) oraz ze wszystkich teatralnych występów gościnnych solowych i zespołowych (np. Reduty, Teatru Habima, kabaretu Qui Pro Quo) oraz imprez amatorskich. Poza "Gazetą Lwowską" jego recenzje teatralne ukazywały się też w piśmie "Iris" (1899-1900) i sporadycznie w "Gazecie Porannej" (w dwudziestoleciu międzywojennym).
Był typem rzetelnego sprawozdawcy, przyjaznego zarówno lwowskim scenom miejskim, jak i różnym amatorskim imprezom teatralnym. Należał do łagodnych krytyków, jak sam usprawiedliwiał się w jednej z bardziej niepochlebnych recenzji: "pragnę unikać silnych, soczystych wyrażeń". I rzeczywiście był zwykle delikatny w sformułowaniach, nawet w czasie ostrego kryzysu lwowskiej sceny w 1923, odpowiadając na ogłoszoną przez "Gazetę Poranną" teatralną ankietę, prezentował dość wyważone sądy. Kilkakrotnie wypowiadał się też o zasadach, jakimi powinien kierować się "sumienny krytyk" i jakie sam starał się stosować. W przypadku debiutów polskich dramaturgów zalecał "głębokie zastanowienie", aby "autorowi nie wyrządzić krzywdy zbyt pospieszną oceną jego zamierzeń i wydobyć z utworu widzianego wszystko, co zasługuje na podkreślenie". Z kolei w felietonie "Teatr i prasa" zwracał uwagę na obowiązek "wiernego towarzyszenia" aktorom "od pierwszego ich debiutu na scenie po ostatnie dni doczesnej wędrówki", rejestrowania "wszystkich etapów służby scenicznej" i utrwalania pamięci o aktorze, bo "mistrz żywego słowa, genialny nawet odtwórca postaci scenicznych, wielkim głosem obdarzony śpiewak - żyją jeno w tradycji ludzi współczesnych ich triumfom, w tradycji, której echa brzmią coraz mniej donośnie, zanikając z czasem zupełnie". To "towarzyszenie" artystom scenicznym było charakterystyczne dla sprawozdań teatralnych Rollego. Stosunkowo dużo pisał o grze aktorskiej, zauważał nie tylko role główne, ale i drugoplanowe, zawsze pisał o debiutantach, a artystom występującym gościnnie poświęcał zwykle wiele miejsca, często prezentując ich sylwetki i drogę artystyczną, np. Bolesława Ładnowskiego podczas lwowskiej gościny w 1899. Inauguracyjne przedstawienie dyrekcji Tadeusza Pawlikowskiego i otwarcie nowego teatru w październiku 1900 opisywał entuzjastycznie, zwracając uwagę zwłaszcza na grę nowych, przybyłych z Krakowa aktorów.
"Umiłowanie staroświecczyzny", charakterystyczne dla prac historycznych Rollego, ujawniało się także w recenzjach, często nawiązujących do polskiej tradycji teatralnej. Jak pisał w jednym ze sprawozdań: "sylwetki Aszpergerowej, Hoffmanowej, Wisnowskiej przesuwają się w pamięci i mimo woli nasuwa się porównanie obecnej gry artystów z grą ich kolegów i koleżanek sprzed lat dziesiątków". Sam wielokrotnie odwoływał się do dawnych przedstawień, do dziejów sceny polskiej, przypominał najwybitniejszych aktorów i ich najsłynniejsze role. Przy okazji wznowienia Schillerowskiej "Marii Stuart" w 1929 (z Leonią Barwińską w roli tytułowej) nie mógł nie wspomnieć Heleny Modrzejewskiej i jej niezapomnianej kreacji. Ale też podzielił się następującą refleksją: "mogę przeprowadzić porównanie, choć i ono zawiedzie, innym bowiem okiem patrzył na grę wielkiej artystki młody człowiek, inaczej usiłowania p. Barwińskiej oceni ten, co zęby zjadł na teatrze. Więc precz z porównaniem! P. Barwińska jest aktorką wielką, przyznaję otwarcie: u nas może i niedocenianą we właściwej mierze".
Był krytykiem o dość konserwatywnych poglądach, zwłaszcza w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy należał już do starszego pokolenia lwowskich sprawozdawców teatralnych. Krytycznie ocenił na przykład kubistyczne dekoracje Konstantego Mackiewicza do przedstawienia "Nie-Boskiej komedii" w opracowaniu Tadeusza Sinki (Lwów 1924), konstatując, że "nie każde dziwactwo jest oryginalnością". Nie wróżył też powodzenia takim eksperymentom, jak lwowska premiera sztuki Luigi Pirandella "Sześć postaci scenicznych w poszukiwaniu autora" (Lwów 1924).
Henryk Balk w szkicu zatytułowanym "Michał Rolle jako literat" pisał: "Pod względem formalnym wszystko, co wychodzi spod pióra Rollego, nosi piętno spokojnego artyzmu, Rolle nie sili się na styl błyskotliwy, nie spala efektownych fajerwerków, unika wszelkiej ornamentyki, barwnego cyzelatorstwa". Opinia ta dotyczyła przede wszystkim gawęd historycznych, ale z powodzeniem może być zastosowana również do recenzji teatralnych Rollego. Jego sprawozdania z przedstawień scen lwowskich odznaczają się jasnym, prostym stylem, nierzadko zbliżonym do gawędy. Dziennikarz opowiadał czytelnikom swój pobyt w teatrze, spoglądając nie tylko na scenę, ale i na widownię. Dość często opisywał różne elementy scenograficzne, zwłaszcza upodobał sobie te zaprojektowane i wykonane przez Zygmunta Balka (świetnego malarza i dekoratora, choć niechętnego nowym prądom w scenografii). Rollego zawsze interesowały reakcje widowni oraz opinie publiczności. Na przykład w recenzji z premiery "Kordiana" (19.02.1900) barwnie opisał uczuciową reakcję siedzącej na drugim balkonie "naszej charakterystycznej", potem wspomniał zachowanie "gromady mundurków", a także "wielką rezerwę" lóż i parteru. Dość często w recenzjach cytował usłyszane opinie widzów, zwykle odnotowywał i komentował frekwencję, czasami zwracał się wprost do publiczności, zachęcając ją do odwiedzenia teatru.
Michał Rolle nie należał nigdy do czołówki lwowskich krytyków teatralnych, nie wyznaczał kierunków, nie prezentował kontrowersyjnych sądów, nie wchodził w polemiki z innymi publicystami. Starał się być obiektywnym, rzetelnym i życzliwym sprawozdawcą, skrupulatnie i barwnie opisującym życie teatralne Lwowa.
Bibliografia
Bibliografia podmiotowa
Układ chronologiczny, oznaczono teksty anonimowe i publikowane pod kryptonimami i pseudonimami, reszta publikowana była pod nazwiskiem
Ogólne wypowiedzi o teatrze i dramacie, artykuły historyczno-teatralne, sylwetki, wspomnienia, recenzje książek o teatrze i dramacie
[m.r.], Kazimierz Gliński: "Król Bolesław Śmiały". Kraków 1896, "Gazeta Lwowska" 1896 nr 170 [rec. książki]; Seweryn Malinowski. Kartka z dziejów sceny polskiej na wschodnich kresach. Kraków 1896 (odb. z "Przeglądu Polskiego"); Michał R-e., Ze stołu redakcyjnego (Józef Flach, Studya nad współczesnym dramatem niemieckim. I. Gerhart Hauptmann. Kraków 1898), "Gazeta Lwowska" 1898 nr 103 i 104 [rec. książki]; "Gazeta Lwowska" 1898 nr 199 [rec. książki A. Walewski, "Teatr i jego ofiary"]; Z podolskiej niwy [w:] Księga pamiątkowa na uczczenie setnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza (1798-1898). T. 2. Warszawa 1898; Poeci-żołnierze (Notatka literacka), "Iris" 1899 z. 4; Jan Kasprowicz: "Bunt Napierskiego". Poemat dramatyczny, "Iris" 1899 z. 9 [rec. książki]; Mre., J.A. Kisielewski, "Iris" 1899 z.11; Stanisław Schnür-Pepłowski, "Iris" 1900 nr 22 [nekrolog]; Schnür-Pepłowski Stanisław: Z papierów po Fredrze. Przyczynek do biografii poety. Kraków 1899, "Kwartalnik Historyczny" 1900 s. 481-482 [recenzja książki]; (r), Gabriela Zapolska (Profil artystyczny), "Monitor" 1899 nr 19 s. 4-5; Mre., Antoni Małecki: "Juliusz Słowacki, jego życie i dzieła w stosunku do współczesnej epoki". Lwów 1901, "Gazeta Lwowska" 1901 nr 34 [recenzja książki]; Adam Bełcikowski (Sylwetka jubileuszowa), "Gazeta Lwowska" 1902 nr 102; Towarzystwo dziennikarzy polskich we Lwowie, "Tygodnik Ilustrowany" 1906 nr 36; Z minionych stuleci. Szkice historyczne i literackie. Lwów 1908; Miłość w życiu Zygmunta Krasińskiego. (Studium biograficzne Ferdynanda Hoesicka. Kraków 1909), "Gazeta Lwowska" 1909 nr 59 [rec. książki]; (mr.), Juliuszowi Słowackiemu w setną rocznicę urodzin, "Gazeta Lwowska 1910 nr 44 [rec. jubileuszowego tomu "Pamiętnika Literackiego]; Zapomniany poeta, "Gazeta Lwowska" 1911 nr 187-192 [Apollo Nałęcz Korzeniowski]; (m.), Teatr miejski a gmina miasta Lwowa. Sprawa konkursu na dzierżawę teatru Miejskiego i ubezpieczenie pensyjne aktorów, "Gazeta Wieczorna" 1912 nt 470; In illo tempore Szkice historyczno-literackie. Brody 1914; Rzemiennym dyszlem. Lwów 1914 [m.in. o teatrze w Kamieńcu]; Kartka z przeszłości Lwowa, "Gazeta Lwowska" 1917 nr 71 [m.in. o Wojciechu Bogusławskim we Lwowie]; - mre -, Stanisław Hierowski, "Gazeta Lwowska" 1917 nr 140 [nekrolog aktora lwowskiego]; Teatry i przedstawienia amatorskie po dworach kresowych, "Gazeta Lwowska" 1918 nr 5-10; Zygmunt Sarnecki, "Gazeta Lwowska" 1922 nr 12; Nie jubileusz, "Gazeta Lwowska" 1923 nr 230 [o Stanisławie Rossowskim]; -mre.-, Michał Tarasiewicz, "Gazeta Lwowska" 1923 nr 237 [nekrolog]; Paulina Rybicka (Notatka jubileuszowa), "Gazeta Lwowska" 1923 nr 272; Nasza ankieta teatralna. Błędne koło teatralne. "Gazeta Poranna" 1923 nr 6891; -mre.-, Wincenty Rapacki, "Gazeta Lwowska" 1924 nr 13 [nekrolog]; -mre., Wanda Siemaszkowa, "Gazeta Lwowska" 1924 nr 31; Roman Żelazowski (Sylwetka jubileuszowa), "Gazeta Lwowska" 1924 nr 65; Moje pierwsze wrażenia teatralne, "Gazeta Lwowska" 1924 nr 93; Kontrakty lwowskie w 1795 r., "Gazeta Lwowska" 1924 nr 206; Przed autorskim wieczorem Mariana Hemara, "Gazeta Poranna" 1925 nr 7424; Brückner o Trójcy naszych romantyków, "Gazeta Lwowska" 1927 nr 281-282; Wspomnienie o Kasprowiczu i Żeromskim, "Gazeta Lwowska" 1927 nr 295; W dziesiątą rocznicę zgonu Lucjana Rydla, "Gazeta Lwowska" 1928 nr 92; Z wędrówek po Lwowie, "Gazeta Lwowska" 1928 nr 169, 175, 181, 186, 190, 195, 197, 199, 201, 203, 204, 206-208, 211, 213, 216, 219, 220, 223, 226, 231, 235, 238, 240, 242, 249, 250, 255, 257, 264, 265, 267, [m.in. o teatrze lwowskim]; -mre.-, A jednak Pawlikowski nie jest legendą, "Gazeta Lwowska" 1929 nr 16; -mre.-, Dwa wieczory u wnuka Mickiewicza, "Gazeta Lwowska" 1929 nr 107; W świecie peruk i szminki, "Gazeta Lwowska" 1929 nr 122 [rec. książki J. Krzewiński, "Baletnica"]; -mre.-, Służba narodowa Wojciecha Bogusławskiego, "Gazeta Lwowska" 1929 nr 220 [rec. książki Wiktora Brumera]; Krzywdzące zapomnienie, "Gazeta Poranna 1930 nr 9250 [o S. Pepłowskim]; Teatr i prasa, "Gazeta Poranna" 1930 nr 9440.
Recenzje teatralne
(m.r.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1899 nr 47 [rec. z K. Gutzkow, "Uriel Akosta", występ gościnny Mieczysława Skirmunta]; (m.r.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1899 nr 81 [rec. z J. Słowacki, "Mazepa"]; (mr.), Z Teatru, "Gazeta Lwowska" 1899 nr 82 [rec. z A. Fredro, "Wielki człowiek do małych interesów"]; (Mr.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1899 nr 99 [rec. z H. Ibsen, "Nora", występ gościnny Gabrieli Zapolskiej]; (Mr.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1899 nr 103 [rec. z H. Becque, "Paryżanka"]; (Mr.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1899 nr 105 [rec. z G. Zapolska, "W Dąbrowie Górniczej"]; (mr.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1899 nr 108 [rec. z A. Dumas, "Dama kameliowa", występ gościnny Gabrieli Zapolskiej]; (mr.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1899 nr 112 [rec. z H. Olden, "Urzędowa żona"]; (Mr.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1899 nr 115 [rec. z V. Sardou, "Rozwiedźmy się", występ gościnny Gabrieli Zapolskiej]; (Mr.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1899 nr 117 [rec. z H. Meilhac, L. Halevy, "Frou-Frou", występ gościnny Gabrieli Zapolskiej]; (Mr.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1899 nr 128 [rec. z A. Ostrowski, "Intratna posada" oraz z M. Gogol, "Rewizor", występy gościnne Kazimierza Kamińskiego]; (Mr.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1899 nr 134 [rec. z W. Shakespeare, "Otello", występ gościnny Bolesława Ładnowskiego]; (Mr.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1899 nr 138 [rec. z W. Shakespeare, "Hamlet" i F. Schiller, "Zbójcy", występy gościnne Bolesława Ładnowskiego]; (Mr.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1899 nr 140 [rec. z H. Sudermann, "Koniec Sodomy", występ gościnny Bolesława Ładnowskiego]; (Mr.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1899 nr 141 [rec. z G. Ohnet, "Właściciel kuźnic", występ gościnny Bolesława Ładnowskiego]; (Mr.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1899 nr 144 [rec. z M. Gogol, "Rewizor", występ gościnny Bolesława Ładnowskiego]; (Mr.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1899 nr 146 [rec. z J. Słowacki, "Mazepa", występ gościnny Bolesława Ładnowskiego]; (Mr.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1899 nr 201 [rec. z M. Bałucki, "Dom otwarty"]; (Mr.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1899 nr 231 [rec. z G. Hauptmann, "Woźnica Henschel"]; (Mr), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1899 nr 233 [rec. z G. Zapolska, "Tamten"]; (Mr.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1899 nr 245 [rec. z A. Fredro "Mąż i żona"]; (Mr.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1899 nr 264 [rec. z F. Zabłocki, "Fircyk w zalotach"]; (Mr.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1899 nr 297 [rec. z W. Shakespeare, "Król Lear"]; Miro., Akwarela sceniczna pani Zapolskiej, "Iris" 1899 z. 4 [rec. z G. Zapolska, "Dziewiczy wieczór"]; Miro., Woźnica Henschel. Dwa wznowienia, "Iris" 1899 z. 5 [rec. z G. Hauptmann, "Woźnica Henschel; J. Słowacki, "Mazepa"; A. Fredro, "Wielki człowiek do małych interesów"]; Miro., "Dzwon zatopiony" Hauptmanna, "Iris" 1899 z. 5; Występy gościnne, "Iris" 1899 z. 5 [rec. z występów gościnnych Gabrieli Zapolskiej]; Miro.., Gościnne występy, "Iris" 1899 z. 6 [rec. z występów gościnnych Gabrieli Zapolskiej]; M.R., "W Dąbrowie Górniczej", "Iris" 1899 z. 6 [rec. sztuki G. Zapolskiej]; Teatr. Występy gościnne Ładnowskiego, "Iris" 1899 z. 7; R., Ludomił German, "Gdzie szczęście", "Iris" 1899 z. 7 [rec. sztuk L. Germana, "Gdzie szczęście" i "H.K.T."]; Teatr ("Karykatury", dramat w 4 aktach Jana Augusta Kisielewskiego, "Miejsca kobietom" krotochwila w 4 aktach Valabregue i Hennequina; dwa debiuty), "Iris" 1899 z. 10 [także rec. z debiutów Władysławy Ordon i Józefa Sosnowskiego]; -mre.-, Teatr. "Mąż i żona", "Iris" 1899 z. 11 [rec. kom. A. Fredry]; Teatr. "Córki pana Dupont", "Iris" 1899 z. 11 [rec. kom. E. Brieux]; Teatr, "Iris" 1899 z. 11 [rec. z deb. Stanisława Knake-Zawadzkiego]; Teatr. (Zabłocki i jego "Fircyk w zalotach"; Michała Bałuckiego "Drużba", komedia w trzech aktach; Józefa Maskoffa [G. Zapolska] "Sybir", dramat w czterech aktach), "Iris" 1899 z. 12; (-Mre-), Z teatru, Gazeta Lwowska" 1900 nr 22 [rec. z E. Pailleron, "Świat nudów"]; (Mr.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1900 nr 39 [rec. z: E. Labiche, A. Delacour, "Wróble"]; (Mr.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1900 nr 41, nr 43 [rec. z J. Słowacki, "Kordian"]; Z teatru. ("Opieka wojskowa", komedia w 3 aktach Stanisława Bogusławskiego), "Gazeta Lwowska" 1900 nr 63; (Mr.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1900 nr 75 [rec. z J. Sandeau, "Helena de la Seiglire"]; (Mr.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1900 nr 137 [rec. z: A. Ostrowski, "Łapownicy", występ gościnny Kazimierza Kamińskiego); (Mr.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1900 nr 138 [rec. z E. Brieux, "Córki pana Dupont", występ gościnny Kazimierza Kamińskiego); (Mr.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1900 nr 142 [rec. z M. Bałucki, "Dom otwarty", występ gościnny Kazimierza Kamińskiego]; (Mr.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1900 nr 144 [rec. występów gościnnych Kazimierza Kamińskiego); (mr.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1900 nr 147 [rec. z M. Bałucki, "Sprawa kobiet", występ gościnny Kazimierza Kamińskiego]; (mr.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1900 nr 149 [rec. z J. Lemaitre, "Flipota", występ gościnny i benefis Kazimierza Kamińskiego]; Teatr. ("Debiutantka" sztuka w 4 aktach z epilogiem przez Ludwika Hellera. -"Król Lir", Szekspira), "Iris" 1900 nr 1; M.R., Teatr. ("Świat nudów", komedia w 4. aktach Edwarda Paillerona), "Iris" 1900 nr 3; Teatr. ("Potęga ciemnoty", sztuka w 5 aktach Lwa Hr. Tołstoja), "Iris" 1900 nr 4; mre., Teatr. (Labiche i Delacour, "Wróble", wznowienie), "Iris" 1900 nr 5; Teatr. (Juliusz Słowacki "Kordian", poemat dramatyczny w 10. obrazach), "Iris" 1900 nr 5; Teatr. ("Dolli", komedia w 3 aktach Henryka Christiernsona; "Dzierżawca z Olesiowa", komedia w 4 aktach Zygmunta Przybylskiego, "Iris" 1900 nr 6; mre., Teatr. ("Opieka wojskowa", komedia w 3 aktach Stanisława Bogusławskiego), "Iris" 1900 nr 7; R., Teatr. ("Chrzest ognia", obraz dramatyczny w jednej odsłonie Lechity [A. Neumannowa]), "Iris" 1900 nr 7; Teatr. (Julian Sandeau: "Helena de la Seiglire, komedia w 4. aktach; Gerhard Hauptmann: "Futro bobrowe", komedia w 4 a. aktach), "Iris" 1900 nr 8; r., Teatr. ("Oj ci teściowie!". Krotochwila w 3. aktach Arpada Gabanyi), "Iris" 1900 nr 10; Teatr. ("Sądy Boże" sztuka w 4 aktach Wilhelma Feldmana), "Iris" 1900 nr 11; M.R., Teatr. ("Lygia", sztuka w 5 aktach I. Barreta), "Iris" 1900 nr 11; Teatr. ("Lichwiarskie swaty", krotochwila w czterech aktach Kazimierza Zalewskiego), "Iris" 1900 nr 12; Teatr. (Gościna p. Kazimierza Kamińskiego na scenie lwowskiej), "Iris" 1900 nr 13; Teatr. (Inauguracyjne przedstawienia: Jana Kasprowicza prolog "Baśń nocy świętojańskiej"; "Odludki i poeta"; Wojciecha Bogusławskiego: "Spazmy modne"; Kilka uwag na czasie), "Iris" 1900 nr 20; Teatr. (A. hr. Fredry, "Dożywocie", komedia w trzech aktach; Juliusza Słowackiego, "Nowa Dejanira", dramat w pięciu aktach; Józefa Blizińskiego "Mąż od biedy", komedia w jednym akcie; Wiktoryna Sardou "Nasi najserdeczniejsi, komedia w czterech aktach; Stanisława Przybyszewskiego, "Dla szczęścia", dramat w trzech aktach), "Iris" 1900 nr 21; Teatr. (A. hr. Fredy "Pan Jowialski"; Składane przedstawienie; Lucjana Rydla "Zaczarowane koło"; Szekspira "Wiele hałasu o nic"; występ Arkawinówny; J. Grabowskiego "Rodzeństwo"), "Iris" 1900 nr 22; m.r., Z teatru, "Gazeta Lwowska"1901 nr 168 [rec. z K. Zalewski, "Przed ślubem"]; (mre)., Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1904 nr 258 [rec. z A. Fredro, "Pan Jowialski"]; (Mre), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1905 nr 12 [rec. z L. Rydel "Betlejem polskie", występ gościnny Wandy Siemaszkowej]; (mre), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1905 nr 14 [rec. z H. Sudermann "Sobótki", występ gościnny Wandy Siemaszkowej]; (mre.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1905 nr 18 [rec. z G. Engel "Ponad wodami", występ gościnny Wandy Siemaszkowej]; (mre), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1905 nr 35 [rec. z H. Ibsen, "Nora", występy gościnne Wandy Siemaszkowej]; (mre), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1905 nr 66 [rec. z K. Brzozowski, "Malek"]; (Mre), "Gazeta Lwowska" 1905 nr 70 [rec. z J. Bliziński, "Rozbitki" i W. Shakespeare, "Ryszard III"]; (mr), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1905 nr 113 [rec. z J. N. Kamiński, "Zabobon czyli Krakowiacy i Górale"]; (mr.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1905 nr 132 [rec. z M. Hennequin, P. Bihaud, "W jaskini lwa"]; (mr.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1905 nr 144 [rec. z A. Bisson, A. Sylvane, "Na łeb na szyję"]; (mre), Wczorajsza premiera, "Gazeta Lwowska" 1908 nr 290 [rec. z: M. Hennequin, P. Veber, "20 dni kozy"]; (r.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1909 nr 33 [rec. z J.A. Kisielewski, "Karykatury"]; (mre), Wczorajsza premiera, "Gazeta Lwowska" 1909 nr 149 [rec. z E. Aréne, G. Caillavet, R. de Flers, "Król"]; Zastępca, "Gazeta Lwowska 1910 nr 44 [rec. z H. Ibsen, "Upiory"]; Zastępca, "Gazeta Lwowska 1910 nr 46 [rec. z H. Ibsen,Związek młodzieży"]; Zastępca, Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1910 nr 54 [rec. z H. Kistemaeckers, "Instynkt"]; mre., Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1910 nr 82 [rec. z W. Perzyński, "Lekkomyślna siostra" i L. Rydel, "Z dobrego serca"]; (mre), Z teatru, "Gazeta Lwowska"1910 nr 112 [rec. z A. Kosorotow, "Piękno życia"]; Zastępca, Z teatru. (Gościnne występy Honoraty Leszczyńskiej), "Gazeta Lwowska" 1910 nr 132; (mre), Z teatru, "Gazeta Lwowska"1910 nr 135 [rec. z H. Olden, "Urzędowa żona" występ gościnny Aleksandra Zelwerowicza]; (mre), Z teatru, "Gazeta Lwowska"1910 nr 136 [rec. z A. Czechow, "Wujaszek Wania" występ gościnny Aleksandra Zelwerowicza]; (mre), Z teatru, "Gazeta Lwowska"1910 nr 137 [rec. z G. Wied, "2x2=5", występ gościnny Aleksandra Zelwerowicza]; (mre), Z teatru, "Gazeta Lwowska"1910 nr 138 [rec. G. Zapolska, "Tamten", występ gościnny Aleksandra Zelwerowicza]; (mre), Z teatru, "Gazeta Lwowska"1910 nr 139 [rec. z P. Gavault i R. Charvey, "Panna Żożetta, moja żona", występ gościnny Aleksandra Zelwerowicza]; (mre), Z teatru, "Gazeta Lwowska"1910 nr 140 [rec. z R. Flers i G. Caillavet, "Osiołkowi w żłoby dano", występ gościnny Aleksandra Zelwerowicza]; (mre), Z teatru, "Gazeta Lwowska"1910 nr 141 [ rec. z C. Kraatz i M. Neal, "Ach to Zakopane", występ gościnny Aleksandra Zelwerowicza]; (mre), Z teatru, "Gazeta Lwowska"1910 nr 142 [ rec. z A. Caillavet i R. Flers, "Król", występ gościnny Aleksandra Zelwerowicza]; (mre), Z teatru, "Gazeta Lwowska"1910 nr 143 [ rec. z K. Kraatz, "Zażarty automobilista", występ gościnny Aleksandra Zelwerowicza]; (mre), Z teatru, "Gazeta Lwowska"1910 nr 144 [rec. z F. i P. Schönthan, "Porwanie Sabinek", występ gościnny Aleksandra Zelwerowicza]; Z teatru. ("Zawisza Czarny", fragmenty dramatyczne w 14 odsłonach, Juliusza Słowackiego, odegrana na scenie lwowskiej 28 i 29 b.m.), "Gazeta Lwowska"1910 nr 146; (mre), Z teatru, "Gazeta Lwowska"1910 nr 147 [rec. z H. Bahr, "Koncert"]; Zastępca, "Gazeta Lwowska 1910 nr 214 [rec. z A. Capus, "Kochanek mimo woli"]; Zastępca, "Gazeta Lwowska 1910 nr 218 [rec. z J.A. Kisielewski, "W sieci"]; Zastępca, "Gazeta Lwowska 1910 nr 225 [rec. z V. Sardou, E. Moreau, "Madame Sans Genne"]; (mre), Z Teatru, "Gazeta Lwowska"1911 nr 48 [rec. z A. Fredro, "Dwie blizny" i "Ożenić się nie mogę"]; Zastępca, "Gazeta Lwowska 1911 nr 79 [rec. z G.B. Shaw, "Lekarz na rozdrożu"]; (Mre), Z teatru, "Gazeta Lwowska"1911 nr 107 [rec. z H. Ibsen, "Nora", występ gościnny Ireny Solskiej]; Zastępca, Z teatru, "Gazeta Lwowska 1911 nr 109 [rec. O. Wilde, "Wachlarz lady Windermere"]; Zastępca, Z teatru, "Gazeta Lwowska 1911 nr 203 [rez. z J. Żuławski, "Eros i Pscyhce"]; Zastępca, Z teatru, "Gazeta Lwowska 1911 nr 206 [rec. P. Berton, "Piękna Marsylianka"]; Zastępca, Z teatru, "Gazeta Lwowska 1911 nr 228 [rec. H. Sudermann, "Gniazdo rodzinne"]; Zastępca, Z teatru. (Jubileusz Adolfa Walewskiego), "Gazeta Lwowska 1911 nr 243; Zastępca, Z teatru ("Topiel", dramat w 3 aktach, napisał Stanisław Przybyszewski), "Gazeta Lwowska" 1912 nr 57; Zastępca, Z teatru, ("Pięciu z Frankfurtu", komedia w 3 aktach Karola Rösslera), "Gazeta Lwowska" 1912 nr 97; Zastępca, Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1912 nr 114 [rec. z A. Sylvane, "Pani Mouton"]; Zastępca, Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1912 nr 115 [rec. z F. Schiller, "Zbójcy"]; Zastępca, Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1912 nr 127 [rec. z Y. Mirande, A. Rivoire. "Trzeba umrzeć, aby żyć"]; Zastępca, Z teatru ("Samson i Dalila", tragikomedia w 3 aktach Swena Lange), "Gazeta Lwowska" 1912 nr 146; Zastępca, Z teatru. ("Dobrze skrojony frak", krotochwila w 4 aktach Gabriela Dregely'ego), "Gazeta Lwowska" 1912 nr 271; Zastępca, Z teatru. ("Lekarz mimo woli", komedia w 3 aktach Moliera, przekład Tadeusza Żeleńskiego), "Gazeta Lwowska" 1912 nr 275; Zastępca, Z teatru. ("Jeniec Napoleona", sztuka historyczna w 3 aktach Stanisława Kozłowskiego), "Gazeta Lwowska" 1912 nr 285; Zastępca, Z teatru. ("W świętej Rosji" sztuka w 5 aktach Kurta Neurode), "Gazeta Lwowska" 1912 nr 295; Zastępca, Z teatru. ("Komedia miłości" w 3 aktach Henryka Ibsena, przekład Kazimierza Królińskiego), "Gazeta Lwowska" 1913 nr 38; Zastępca, Z teatru. ("Za gwiazdą Napoleona", sztuka w 4 aktach Henryka Cepnika i Ludwika Hellera), "Gazeta Lwowska" 1913 nr 65; Zastępca, Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1913 nr 107 [rec. z F. Wedekind, "Demon ziemi"]; Zastępca, Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1913 nr 112 [rec. z P. Frondaie, P. Louys, "Kobieta i pajac"]; Zastępca, Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1913 nr 116 [rec. z Moliere, "Szkoła Mężów"]; Zastępca, Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1913 nr 240 [rec. z V. Sardou, "Rozwiedźmy się"]; Zastępca, Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1913 nr 269 [rec. z W. Shakespeare, "Makbet"]; Zastępca, Z teatru. ("Przyjaciel ludzkości", tragikomedia w 3 aktach J. Galsworthy'ego), "Gazeta Lwowska" 1914 nr 54; Zastępca, Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1914 nr 79 [rec. z M. Neal, M. Ferner, "Zmęczony Teodor"]; Zastępca, Z teatru ("Mąż z loterii", krotochwilna komedia amerykańska w 3 aktach R. Johnsona Younga), "Gazeta Lwowska" 1914 nr 88; Zastępca, Z teatru. ("Walka małżeńska", komedia w 3 aktach Daria Nikodemiego), "Gazeta Lwowska" 1914 nr 106; Zastępca, Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1914 nr 121 [rec. z H. Ibsen, "Upiory"]; Zastępca, Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1914 nr 132 [rec. z A. Fredro, "Pan Geldhab" i M. Bałucki, "Grube ryby", występy gościnne Mieczysława Frenkla]; Zastępca, Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1914 nr 135 [rec. z G.B. Shaw, ["Pigmalion"]; Zastępca, Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1914 nr 136 [rec. O. Wilde, "Wachlarz lady Windermere"]; Zastępca, Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1914 nr 137 [rec. z W. Perzyński, "Aszantka"]; Zastępca, Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1914 nr 139 [rec. z A. Golz, E. Golz, "Piękna uwodzicielka"]; Zastępca, Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1914 nr 141 [rec. z W. Perzyński, "Lekkomyślna siostra"]; Zastępca, Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1914 nr 143 [rec. z H. Ibsen, "Hedda Gabler"]; Zastępca, Z teatru. ("Niu", tragedia każdego dnia w 4 aktach, 9 odsłonach, Józefa Dymowa), "Gazeta Lwowska" 1914 nr 144; Zastępca, Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1914 nr 186 [rec. z W.L. Anczyc, "Kościuszko pod Racławicami"]; Zastępca, Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1914 nr 188 [rec. z S. Moniuszko, "Halka"]; - mre.-, Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1916 nr 257 [rec. z P. Apel, "Jazda do piekieł"]; - mre.-, Z teatru ("Powrót wiosny", komedia w 4 aktach Tadeusza Konczyńskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej w dniu 5 stycznia b.r.), "Gazeta Lwowska" 1917 nr 5; - mre.-, Z teatru ("Lili Grün", komedia w 3 akatch Emeryka Földesa, odegrana po raz pierwszy na scenie lwowskiej w dniu 12 stycznia b.r.), "Gazeta Lwowska" 1917 nr 10; - mre.-, Z teatru (Przedstawienie ku uczczeniu rocznicy Powstania Styczniowego, "Ksiądz Marek", poemat dramatyczny w 5 odsłonach Juliusza Słowackiego, odegrany na scenie lwowskiej w dniu 22 stycznia 1917 r.), "Gazeta Lwowska" 1917 nr 18; - mre -, Z Teatru, "Gazeta Lwowska" 1917 nr 22 [rec. z R. Misch, "Książątko";] - mre.-, Z teatru ((Drugie przedstawienie z cyklu utworów J.N. Kamińskiego "Diabeł w zalotach", widowisko sceniczne ze śpiewami i tańcami w ośmiu odsłonach, dane w teatrze lwowskim w dniu 12 b.m.), "Gazeta Lwowska" 1917 nr 35; - mre -, Z Teatru, "Gazeta Lwowska" 1917 nr 41 [rec. z V. Sardou, "Ćwiartka papieru"] ; - mre -, Z Teatru, "Gazeta Lwowska" 1917 nr 45 [rec. z H. Ibsen, "Nora"]; - mre -, Z Teatru, "Gazeta Lwowska" 1917 nr 45 [rec. z B. Gorczyński, "Wyzwanie"]; - mre -, Z Teatru. ("Powietrze wielkomiejskie", komedia w czterech aktach Oskara Blumenthala i Gustawa Kadelburga, odegrana na scenie lwowskiej w dniu 2 marca b.r.), "Gazeta Lwowska" 1917 nr 51; - mre -, Z Teatru. ("Następca tronu", komedia w 5 aktach Wilhelma Meyera, przekład Alfreda Wysockiego, przedstawiona na scenie lwowskiej w dniu 5 marca b.r.), "Gazeta Lwowska" 1917 nr 53; - mre -, Z Teatru, "Gazeta Lwowska" 1917 nr 57 [rec. z G. Esman, "Amerykanka"]; - mre -, Z Teatru, "Gazeta Lwowska" 1917 nr 59 [rec. z P. Gavault, "W szalonym tempie"]; - mre -, Z Teatru, "Gazeta Lwowska" 1917 nr 63 [rec. z H. Nathansen, "Biurokraci"]; - mre -, Z Teatru. ("Mezalians", komedia w 3 aktach Kazimierza Wroczyńskiego i Mirosława Poznańskiego, odegrana po raz pierwszy na scenie lwowskiej w dniu 23 marca b.r.), "Gazeta Lwowska" 1917 nr 69; - mre -, Z Teatru. ("Manekiny", komedia w trzech aktach Michaliny Szwarcównej, odegrana po raz pierwszy na scenie lwowskiej w dniu 30 b.m), "Gazeta Lwowska" 1917 nr 75; - mre -, Z Teatru. ("Walc", komedia w 3aktach, 5 odsłonach Jerzego Ruttkaya, przekład Jadwigi Pszornowej, kompozycja muzyczna Franciszka Lehara, odegrana po raz pierwszy na scenie lwowskiej w dniu 13 b.m), "Gazeta Lwowska" 1917 nr 86; - mre -, Z Teatru. ("Car Aleksander I", sztuka w 5 obrazach, według powieści Dymitra Mereżkowskiego opracował dla sceny Tadeusz Konczyński, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 16 b.m.), "Gazeta Lwowska" 1917 nr 88; - mre -, Z Teatru. ("Medal 3 Maja", komedia współczesna w 3 aktach Stanisława Kozłowskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej w dniu 27 kwietnia b.r.), "Gazeta Lwowska" 1917 nr 98; -Mre.-, Z teatru ("Wilki w nocy", komedia w 3 aktach Tadeusza Rittnera, odegrana po raz pierwszy na scenie lwowskiej w dniu 4 maja b.r.), "Gazeta Lwowska" 1917 nr 103; - mre -, Z Teatru. ("Synek admirała", komedia w 3 aktach Antony Mars'a i Henri Lyon, przekład Ksawerego Walczaka, odegrana po raz pierwszy na lwowskiej scenie w dniu 11 maja b.r.), "Gazeta Lwowska" 1917 nr 109; - mre -, Z Teatru, "Gazeta Lwowska" 1917 nr 114 [rec. z W. Perzyński, "Aszantka"]; - mre -, Z Teatru, "Gazeta Lwowska" 1917 nr 116 [rec. z S. Krzywoszewski, "Zmartwienie pana Hamelbeina"]; - mre. -, Z Teatru, "Gazeta Lwowska" 1917 nr 127 [rec. z L. Starck i A. Eisler, "Żona dwóch mężów"]; - mre. -, Z Teatru. ("Tajemnica", sztuka w czterech aktach J. Stycza [właśc. H. Naglerowa], odegrana po raz pierwszy na scenie lwowskiej w dniu 11 b.m.), "Gazeta Lwowska" 1917 nr 132; - mre. -, Z Teatru. ("Biały kaptur", sztuka z czasów rewolucji francuskiej, w 4 aktach, Stanisława Kozłowskiego, odegrana po raz pierwszy na scenie lwowskiej w dniu 15 czerwca b.r.), "Gazeta Lwowska" 1917 nr 136; - mre -, Z Teatru, "Gazeta Lwowska" 1917 nr 144 [rec. z G. Berr, "Dziesięć minut w samochodzie"]; (mre), Pożegnalny sobotni występ p. Heleny Miłowskiej, "Gazeta Lwowska" 1917 nr 148; - mre. -, Z Teatru, "Gazeta Lwowska" 1917 nr 149 [ rec. z O. Wilde, "Wachlarz lady Windermeere", występ gościnny Ireny Solskiej]; - mre. -, Z Teatru, "Gazeta Lwowska" 1917 nr 153 [ rec. z J. Żuławski, "Eros i Psyche", występ gościnny Ireny Solskiej]; - mre -, Z Teatru, "Gazeta Lwowska" 1917 nr 155 [ rec. z A. Mars i H. Lyon, "Synek admirała", występ gościnny Ireny Solskiej]; - mre. -, Z Teatru, "Gazeta Lwowska" 1917 nr 159 [ rec. z H. Ibsen, "Nora", występ gościnny Ireny Solskiej]; - mre. -, Z Teatru, "Gazeta Lwowska" 1917 nr 161 [ rec. z J. Ruttkay, "Walc", występ gościnny Ireny Solskiej]; - mre. -, Z Teatru. "Diablica", sztuka w pięciu aktach Karola Schönherra, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej w dniu 18 b.m. Gościnny występ p. Ireny Solskiej), "Gazeta Lwowska" 1917 nr 163; - mre. -, Z Teatru, "Gazeta Lwowska" 1917 nr 171 [ rec. z F. Schönthan, F. Koppel-Ellfeld, "Odrodzenie", występ gościnny Ireny Solskiej]; - mre. -, Z Teatru, "Gazeta Lwowska" 1917 nr 177 [rec. z G.B. Shaw, "Pigmalion", występ gościnny Ireny Solskiej]; [anonimowo], Z Teatru ("Tancerka", komedia w 3 aktach Melchiora Lengyela, przekład Heleny Miłosz, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 10 sierpnia b.r.), "Gazeta Lwowska" 1917 nr 183 [występ gościnny Ireny Solskiej]; (mre), Z Teatru, "Gazeta Lwowska" 1917 nr 196 [rec. z H. Ibsen, "Hedda Gabler", występ gościnny Ireny Solskiej]; - mre. -, Z Teatru ("Sen dnia letniego", komedia w trzech aktach Józefa Wiśniowskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie naszej dnia 3 września br.), "Gazeta Lwowska" 1917 nr 202; - mre. -, Z Teatru, "Gazeta Lwowska" 1917 nr 206 [rec. z K. Schönherr, "Diablica", występ gościnny Wandy Siemaszkowej]; - mre. -, Z Teatru., "Gazeta Lwowska" 1917 nr 207 [rec. z K. Weitz, "Małżeństwo przejściowe"]; - mre. -, Z Teatru., "Gazeta Lwowska" 1917 nr 213 [rec. z G.B. Shaw, "Pierwsza sztuka Fanny"]; - mre. -, Z Teatru., "Gazeta Lwowska" 1917 nr 219 [rec. z M. Bałucki, "Ciepła wdówka"]; - mre. -, Z Teatru, "Gazeta Lwowska" 1917 nr 224 [rec. z V. Sardou, "Nitka jedwabiu"]; - mre. -, Z Teatru. ("Lilie", sztuka w 4 aktach Ludwika Hieronima Morstina, odegrana po raz pierwszy na scenie lwowskiej 5 b.m.), "Gazeta Lwowska" 1917 nr 228; - mre. -, Z Teatru., "Gazeta Lwowska" 1917 nr 240 [rec. z L. Schmidt, "Tylko sen"]; - mre. -, Z Teatru, "Gazeta Lwowska" 1917 nr 242 [rec. z G. Zapolska, "Moralność pani Dulskiej"]; - mre -, Z teatru ("Carewicz", sztuka w 3 aktach Gabrieli Zapolskiej, odegrana po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 26 b.m.), "Gazeta Lwowska" 1917 nr 246; - mre. -, Z Teatru. ("Serafina", komedia w pięciu aktach Wiktoryna Sardou, odegrana na scenie lwowskiej w piątek, dnia 23 listopada b.r.), "Gazeta Lwowska" 1917 nr 270; Zastępca, Z Teatru. ("Intryga na prędce", komedia w 1 akcie Aleksandra hr. Fredry i tegoż "Mąż i żona", komedia w 3 aktach), "Gazeta Lwowska" 1917 nr 281; Z Teatru Wielkiego. (Adam Grzymała-Siedlecki: "Popas Króla Jegomości", komedia w 3 akt.), "Gazeta Lwowska" 1923 nr 127; Z Teatru Małego. ("Powódź", komedia w 3 aktach H. Bergera, przekład R. Bolesławskiego, wystawiona 20. bm.), "Gazeta Lwowska" 1923 nr 140; Z Teatru Wielkiego. ("Szał", sztuka w 8 odsłonach A. Strindberga, tłumaczył Cz. Kędzierski, odegrana na scenie lwowskiej w dniu 11. lipca 1923), "Gazeta Lwowska" 1923 nr 156; Z Teatru Małego. ("Ciemna plama", komedia w 3 aktach Kadelburga, odegrana po raz pierwszy 16. Lipca 1923), "Gazeta Lwowska" 1923 nr 160; Z Teatru Małego. ("Wesele podczas rewolucji", sztuka w 3 aktach Sophusa Michaelsa, tłumaczył Kempner, odegrafa dnia 24 lipca 1923 r.), "Gazeta Lwowska" 1923 nr 167; Z Teatru Małego. (Występ gościnny Mariana Jednowskiego. "Dwie cnoty", komedia w 4 aktach Alfreda Sutro, odegrana 31. Lipca 1923 r.), "Gazeta Lwowska" 1923 nr 173; Z Teatru Wielkiego. ("Czarownica", dramat w 4 aktach Wiers Jensena (przekład z norweskiego), odegrany 4. sierpnia 1923. Gościnny występ Stanisławy Wysockiej, Ireny Solskiej-Grosserowej i innych artystów krakowskich, "Gazeta Lwowska" 1923 nr 177; Z Teatru Wielkiego. ("Cyd", tragedia w 5 aktach P. Corneille'a, tłumaczył St. Wyspiański, odegrana 5 sierpnia 1923 r. - Gościnny występ Stanisławy Wysockiej i Ireny Solskiej-Grosserowej), "Gazeta Lwowska" 1923 nr 178; Z Teatru Wielkiego. ("Płomień", sztuka w 3 aktach Hansa Müllera, odegrana po raz pierwszy 14. Sierpnia 1923. Gościnny występ Stanisławy Wysockiej i Ireny Solskiej-Grosserowej), "Gazeta Lwowska" 1923 nr 185; (mre), Z teatrów lwowskich, "Gazeta Lwowska" 1923 nr 191 [rec. z E. Sheldon, "Romans", występ gościnny Ireny Solskiej]; Z Teatru Wielkiego. ("Judyta", tragedia w 5 aktach, 7 odsłonach Fryderyka Hebbla (przekład K. Irzykowskiego)., przedstawiona w dniu 25. sierpnia 1923. Gościnny występ Stanisławy Wysockiej i Józefa Sosnowskiego), "Gazeta Lwowska" 1923 nr 194; Z Teatru Małego ("Musisz być moją", komedia w trzech aktach N. Verneuill'a, przekład Boya, przedstawiona w dniu 27 sierpnia 1923), "Gazeta Lwowska" 1923 nr 195; Z Teatru Wielkiego. (Pożegnalny występ Kazimierza Justiana), "Gazeta Lwowska" 1923 nr 197; Z Teatru Małego, ("Głupi Jakub", komedia w 3 aktach Tadeusza Rittnera, przedstawiona 3 września 1923 r. Gościnny występ Józefa Sosnowskiego), "Gazeta Lwowska" 1923 nr 201; Z Teatru Małego, ("Oczy księżniczki Fathmy", komedia w 3 aktach Stefana Kiedrzyńskiego, odegrana 26 września 1923 r.), "Gazeta Lwowska" 1923 nr 220; Z Teatru. (Kilka uwag ogólnych. Farsa M. Hennequina i P. Vebera "Pani Prezesowa" w Teatrze Nowości), "Gazeta Lwowska" 1923 nr 227; Inauguracja sezonu w Teatrze Wielkim. "Uczta szyderców", poemat dramatyczny w 4 aktach Sema Benelli'ego, przekład Fr. Mirandolli, wystawiony w dniu 12. Października 1923), "Gazeta Lwowska" 1923 nr 233; Z Teatru Małego. ("Wiera Mircewa", sztuka w 4 aktach Leona Urwancewa, przedstawiona w dniu 23. paźdz. 1923), "Gazeta Lwowska" 1923 nr 242; Z Teatru Małego. ("Pokojówka szuka miejsca", farsa w 3 aktach Achy Guitry'ego, przekład Wł. Perzyńskiego, przedstawiona w dniu 12 listopada 1923 r.), "Gazeta Lwowska" 1923 nr 256; "Noc listopadowa". Uroczyste przedstawienie dramatu Stanisława Wyspiańskiego w Teatrze Wielkim, "Gazeta Lwowska" 1923 nr 265; Z Małej Scenki. "Sędziowie", tragedia Stanisława Wyspiańskiego, odegrana przez uczniów Szkoły dramatycznej Fr. Frączkowskiego. Lwów 30 listopada, "Gazeta Lwowska" 1923 nr 269; Jubileusz Pauliny Rybickiej, "Gazeta Lwowska" 1923 nr 273; Z Teatru Wielkiego. ("Noc św. Mikołaja", sztuka w 5 odsłonach Macieja Szukiewicza, wystawiona 6. grudnia 1923), "Gazeta Lwowska" 1923 nr 275; Z Teatru Wielkiego. Gościnny występ p. Anny Sznage-Zielińskiej, "Gazeta Lwowska" 1923 nr 284; Z Teatru Małego. ("Dzwonek alarmowy", komedia w 3 aktach Hennequina i Romana Coolusa, odegrana 10. stycznia 1924), "Gazeta Lwowska" 1924 nr 10; Z Teatru Wielkiego. ("Danton", dramat w 3 aktach Romain Rolanda, przekład Jana Parandowskiego, odegrany w dniu 18. stycznia 1924 r.), "Gazeta Lwowska" 1924 nr 17; -mre.-, Z Teatru Wielkiego. "Damy i huzary" Aleksandra hr. Fredry, "Gazeta Lwowska" 1924 nr 34; -mre.-, Z Teatru Małego. Aleksandra Bissona farsa w 3 aktach "Na łeb na szyję", odegrana dnia 21. lutego 1924, "Gazeta Lwowska" 1924 nr 46; Z Teatru Małego. "Upiory", dramat w 3 aktach H. Ibsena, przekład Ign. Suessera. Gościnny występ Wandy Siemaszkowej, "Gazeta Lwowska" 1924 nr 61; Z Teatru Wielkiego. "Pani X.", dramat w 4 aktach A. Bissona, przekład M. Sachorowskiego. Gościnny występ Konstancji Bednarzewskiej. 17. marca 1924 r., "Gazeta Lwowska" 1924 nr 66; Z Teatru Wielkiego. "Ptak", komedia w 3 aktach Jerzego Szaniawskiego, odegrana po raz pierwszy 27. marca 1924 r., "Gazeta Lwowska" 1924 nr 74; Z Teatru Małego. "Bęben", lekka komedia w 4 aktach Piotra Vebera i Henryka Gorsee (przekład E. Śliwińskiej), odegrana 3. kwietnia 1924, "Gazeta Lwowska" 1924 nr 80; Z Teatru Wielkiego. "Kolega Crampton", komedia w 5 aktach Gerharda Hauptmanna (przekład Ludomiła Germana), wznowiona 10. kwietnia 1924), "Gazeta Lwowska" 1924 nr 86; Z Teatru Wielkiego. "Żona Hassana Agi", dramat w 3 aktach Milana Ogrizowica (przekładu W. Pogonowskiej), odegrany w dniu 25. kwietnia 1924, "Gazeta Lwowska" 1924 nr 98; Z Teatru Małego. "Myśl", dramat w 5 odsłonach Leonidasa Andrejewa (tłumaczył Przecław Smolik), wystawiony 28. kwietnia 1924 r., "Gazeta Lwowska" 1924 nr 100; Półwiekowy jubileusz Romana Żelazowskiego, "Gazeta Lwowska" 1924 nr 113; mre., Z Teatru Wielkiego. Występ gościnny Romana Żelazowskiego, "Gazeta Lwowska" 1924 nr 121; Gościnny występ Ludwika Solskiego. Teatr Mały: "Skąpiec" Moliera, odegrany 2 czerwca 1924, "Gazeta Lwowska" 1924 nr 128; Z Teatru Wielkiego: Adolfa Nowaczyńskiego sztuka w 5 odsłonach "Wielki Fryderyk", odegrana 4. czerwca 1924; "Gazeta Lwowska" 1924 nr 130; Z Teatru Wielkiego. "Judasz z Kariothu", dramat w 5 aktach K. H. Roztworowskiego, odegrany 16 czerwca b.r. Gościnny występ Ludwika Solskiego, "Gazeta Lwowska" 1924 nr 139; Gościna warszawskiej "Reduty" we Lwowie, "Gazeta Lwowska" 1924 nr 155; Warszawska "Reduta" we Lwowie, "Gazeta Lwowska" 1924 nr 162; -mre-, Z gościny warszaw. "Reduty" we Lwowie, "Gazeta Lwowska" 1924 nr 163; Z Teatru Małego. Gościnny występ Mariana Jednowskiego, "Gazeta Lwowska" 1924 nr 166; Zastępca, Ze sceny i estrady. Premiera "Zdechłego kota", "Gazeta Lwowska" 1924 nr 170; Z Teatru Małego. "Edukacja Bronki", komedia Stefana Krzywoszewskiego. Gościnny występ Mariana Jednowskiego, "Gazeta Lwowska" 1924 nr 171; Z Teatru Wielkiego. Gościnny występ Ireny Solskiej, "Wachlarz Lady Windermere" Oskara Wilde'a, "Gazeta Lwowska" 1924 nr 178; Z Teatru Wielkiego. Gościnny występ Ireny Solskiej, "Nauczycielka" komedia w 3 akt. Dario Niccodemiego. Przekład z włoskiego Zof. Jachimeckiej, "Gazeta Lwowska" 1924 nr 180; -mre.-, Z Teatru Wielkiego. Występ gościnny p. Ireny Solskiej, "Czarownica", sztuka H. Wiers Jensena, "Gazeta Lwowska" 1924 nr 186; Z Teatru Wielkiego. Gościnny występ Ireny Solskiej, "Kuglarz" sztuka utopijna Władysława Jastrzębiec-Zalewskiego, "Gazeta Lwowska" 1924 nr 188; Z Teatru Wielkiego. Gościnny występ Józefa Sosnowskiego, "Obłęd", sztuka w 4 aktach Karola Meré, przekład Kazimierza Bukowskiego, "Gazeta Lwowska" 1924 nr 196; Z Teatru Małego. "Konfekcja męska", komedia w 3 aktach Fr. Molnara, "Gazeta Lwowska" 1924 nr 202; mre., Z Teatru Wielkiego. "Siejba", sztuka w 3 aktach Gustawa Vanzypa, przekład Laury Konopnickiej-Pytlińskiej, "Gazeta Lwowska" 1924 nr 207; Ptak Niebieski, "Gazeta Lwowska" 1924 nr 210; Z Teatru Małego. "Sześć postaci scenicznych w poszukiwaniu autora", komedia do napisania Luigi Pirandella, wystawiona 18 września 1924, "Gazeta Lwowska" 1924 nr 217; Z Teatru Małego. Uwagi ogólne. "Prof. Klenow", dramat w 3 aktach Karen Bramsona, przełożył Kazimierz Bukowski, "Gazeta Lwowska" 1924 nr 224; Z Teatru Wielkiego. "Kiliński", obraz historyczny w 5 odsłonach Michała Bałuckiego, "Gazeta Lwowska" 1924 nr 229; Z Teatru Wielkiego. "Komisarz sowiecki", sztuka w 4 aktach (6 odsłonach) przez Eugeniusza Czirikowa, "Gazeta Lwowska" 1924 nr 232; Z Teatru Małego. "Podatek majątkowy". komedia w 3 akt. Adama Grzymały Siedleckiego, "Gazeta Lwowska" 1924 nr 238; Z Teatru Nowości. "Prawdziwa miłość", komedia w 3 aktach Roberta Bracco, "Gazeta Lwowska" 1924 nr 247; Z Teatru Wielkiego. Zygmunt Krasiński: "Nieboska komedia". Inscenizacja prof. dr Tadeusza Sinki. Odegrana 19 listopada 1924, "Gazeta Lwowska" 1924 nr 268; -mre-, Z Teatru Małego. "Miłość czuwa", komedia w 4 aktach Roberta de Flers i G. Caillaveta, odegrana 28 listopada 1924 r., "Gazeta Lwowska" 1924 nr 276; Z Teatru Wielkiego. "Wicek i Wacek", komedia w 4 aktach Zygm. Przybylskiego, odegrana 10 b.m., "Gazeta Lwowska" 1924 nr 285; -mre.-, "Zagroda Sobkowa" na amatorskiej scenie, "Gazeta Lwowska" 1924 nr 288; Z Teatru Małego. "Triumf medycyny" (Knock), komedia w 3 aktach Jul. Romains (przekład R. Ordyńskiego), odegrana 19 b.m. 1924 r., "Gazeta Lwowska" 1924 nr 293; -mre.-, Z Teatru Wielkiego. "Lampa Alladyna", komedia w 4 aktach Wacława Grubińskiego, odegrana 22 grudnia 1924, "Gazeta Lwowska" 1924 nr 295; m.r., Z estrady i scenki. "Zagroda Sobkowa", E. Błotnickiego, "Gazeta Poranna" 1924 nr 7275 [rec. z przedstawienia Koła dramatycznego drukarzy]; -mre.-, Z Teatru Małego, "Świt, dzień i noc", komedia w 3 aktach Dario Niccodemiego, odegrana 8. stycznia 1925, "Gazeta Lwowska" 1925 nr 7; Z Teatru Małego, "Świt, dzień i noc", komedia w 3 aktach Dario Niccodemiego, przedstawiona 8. i 9. stycznia 1925, "Gazeta Lwowska" 1925 nr 8; Jubileusz Kazimierza Okornickiego (Teatr Wielki: "Pan Dyrektor", komedia w 3 aktach Bissona, odegrana 22 stycznia 1925 r.), "Gazeta Lwowska" 1925 nr 19; Z Teatru Wielkiego. "Sen nocy letniej", komedia w 6 obrazach, W. Szekspira (przekład St. Koźmiana, muzyka Feliksa Mendelssohna), odegrana 13 lutego 1925, "Gazeta Lwowska" 1925 nr 38; Z Teatru Małego. "Proces rozwodowy", komedia w 3 aktach Sydneya Garrick'sa odegrana 14 lutego 1925 r., "Gazeta Lwowska" 1925 nr 39; Z Teatru Małego. "Spadkobiercy" komedia w 3 aktach Adama Grzymały Siedleckiego, wystawiona 12 marca 1925 r., "Gazeta Lwowska" 1925 nr 61; Z Teatru Wielkiego. "Twórca", sztuka w 4 aktach Hansa Müllera, wystawiona 17 marca 1925 r., "Gazeta Lwowska" 1925 nr 65; Z Teatru Małego. "Wielka księżna i chłopiec hotelowy", komedia w 3 aktach Alfreda Savoira, odegrana dnia 4 kwietnia, "Gazeta Lwowska" 1925 nr 81; mre., Z Teatru Wielkiego. "Maskarada na poddaszu", trzy godziny scherza karnawałowego. Napisał Ivo Vojnović. Przekład M. Szczepańskiej, "Gazeta Lwowska" 1925 nr 99; Z Teatru Wielkiego. Występ gościnny Józefa Węgrzyna. "Don Juan Tenorio", dramat fantastyczny w 7 aktach, napisał José Zorilla (przekład Stanisława Miłaszewskiego), odegrany 8 maja 1925, "Gazeta Lwowska" 1925 nr 107; mre., Z Teatru Małego. "Cudowne medium", komedia w 3 aktach Stefana Kiedrzyńskiego, odegrana 12 maja 1925, "Gazeta Lwowska" 1925 nr 110; mre., Z Teatru Małego. "Dzikus", komedia w 3 aktach Hartley Mannersa (przełożył Kazimierz Bukowski), odegrana 28 maja 1925, "Gazeta Lwowska" 1925 nr 123; mre., Z Teatru Wielkiego, "Gazeta Lwowska" 1925 nr 135 [rec. z G.B. Shaw, "Joanna D'Arc"; -mre.-, Z Teatru Małego, "Gazeta Lwowska" 1925 nr 141[rec. z F. Nozire "Sonata Kreutzerowska"]; -mre.-, Z Teatru Wielkiego, "Gazeta Lwowska" 1925 nr 145 [rec. z J. German, "Cherubin z piekła"]; mre, Z Teatru "Bagatela", "Gazeta Lwowska" 1925 nr 152 [rec. z występów artystów Teatru Polskiego z Warszawy]; mre., Z Teatru Nowości, "Gazeta Lwowska" 1925 nr 154 [rec. z A. Strindberg, "Taniec śmierci"]; mre., Z Teatru Małego, "Gazeta Lwowska" 1925 nr 156 [rec. z B. Winawer, "Znajomek z Fiesole"]; mre., Z Teatru Nowości, "Gazeta Lwowska" 1925 nr 158 [rec. z R. Kessler, "Grzebień szyldkretowy"]; mre., Z Teatru "Bagatela", "Gazeta Lwowska" 1925 nr 163 [rec. z występów zespołu Qui pro Quo]; Z Teatru Nowości, "Gazeta Lwowska" 1925 nr 164 [rec. z S. Anski, "Dzień i noc"]; Z Teatru Wielkiego. Gościnny występ Kazimierza Junoszy-Stępowskiego, "Gazeta Lwowska" 1925 nr 182 [rec. z F. Croisset, "Jastrząb"]; Z Teatru Wielkiego. Gościnny występ Kazimierza Junoszy-Stępowskiego, "Gazeta Lwowska" 1925 nr 184 [rec. z A. Savoire, "Ósma żona Sinobrodego"]; Z Teatru Wielkiego, "Gazeta Lwowska" 1925 nr 200 [rec. z S. Żeromski, "Uciekła mi przepióreczka"]; Z Teatru Nowości, "Gazeta Lwowska" 1925 nr 201 [rec. z M. Lengyel, "Noc Antonii"]; Z Teatru Nowości, "Gazeta Lwowska" 1925 nr 244 [rec. z O. Dymow, "Śpiewak własnej niedoli"]; Z Teatru Wielkiego, "Gazeta Lwowska" 1925 nr 253 [rec. z K. Brończyk, "Hetman Stanisław Żółkiewski"]; Z Teatru Nowości, "Gazeta Lwowska" 1925 nr 262 [rec. z H. Bataille, "Dziecko miłości"]; Z Teatru Wielkiego, "Gazeta Lwowska" 1925 nr 268 [rec. z R. Flers, F. Croisset, "Nowi panowie"]; Z Teatru Wielkiego, "Gazeta Lwowska" 1925 nr 285 [rec. z R. Rolland, "Wilki"]; Inauguracja Teatru Małego, "Gazeta Lwowska" 1925 nr 288 [rec. z M. Bałucki, "Grube ryby"]; Z Teatru Nowości, "Gazeta Lwowska" 1925 nr 293 [rec. z R. Petere, H. Falk, "Panienka z magazynu"]; Z Teatru Wielkiego, "Gazeta Lwowska" 1925 nr 297 [rec. z S. Krzywoszewski, "Pan minister"]; m.r., Z Teatru Nowości, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 5 [rec. z Ch.Dickens, "Świerszcz za kominem"]; M.R., Z Teatru Wielkiego, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 13 [rec. K. Bakonyi, "Żółta rękawiczka"]; Z Teatru Nowości, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 18 [rec. z S. Warski, "Medalion prababki"]; Z Teatru Wielkiego, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 26 [rec. z Klabund, "Kredowe koło"]; Z Teatru Nowości, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 32 [rec. z P. Geraly i R. Spitzer, "Gdybym chciała"]; Z Teatru Nowości, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 43 [rec. z K. Gutzkow, "Uriel Akosta"]; Co dzień niesie? Pięćdziesięciolecie Ludwika Solskiego, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 50; Z Teatru Wielkiego, "Gazeta Lwowska" 1925 nr 64 [rec. z S. Żeromski, "Sułkowski"]; Z Teatru Małego, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 71 [rec. z J. Rączkowski, "Polityka i miłość"]; Z Teatru Nowości, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 72 [rec. z Moliere, "Szelmowstwa Skapena"]; Z Teatru Wielkiego, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 73 [rec. z H. Zbierzchowski, "Serce matki albo Przygody Tomka Palucha"]; Z Teatru Wielkiego, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 80 [rec. z W. Shakespeare, "Wieczór trzech króli"]; Z Teatru Nowości, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 83 [rec. z Fr. Schöntan i Fr. Koppel-Epfeld, "Odrodzenie"]; Z Teatru Wielkiego, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 87 [rec. z D. Mereżkowski, "Car Paweł I"]; Z Teatru Wielkiego, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 100 [rec. z E. O'Neill, "Żądza"]; Z Teatru Wielkiego. Gościnne występy Kazimierza Junoszy-Stępowskiego, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 104; Teatr hebrajski "Habima", "Gazeta Lwowska" 1926 nr 107; Z Teatru Wielkiego, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 108 [rec. z L. Pirandello, "Żywa maska", występy gościnne Kazimierza Junoszy-Stępowskiego]; Z Teatru, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 109 [występy teatru "Habima"]; Z Teatru Wielkiego, , "Gazeta Lwowska" 1926 nr 114 [rec. z L. Verneuil, "Orzeł czy reszka", występy gościnne Kazimierza Junoszy-Stępowskiego]; Z Teatru, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 126 [rec. z J. W. Opolski, "Powrót z wojny" oraz występ gościnny Konstancji Bednarzewskiej w L. Verneuil, "Fotel nr 47" i Jerzego Leszczyńskiego w F. Croisset, "Nowi panowie"]; Z Teatru Nowości, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 130 [rec. z R. Herve, "Nitouche"]; Z Teatru, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 131 [rec. z J. Hopwood, "Jutro pogoda"]; Z Teatru, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 133 [rec. z A. Fredro, "Zemsta", jubileusz Mariana Bieleckiego]; Z Teatru, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 136 [rec. z W. Rapacki, "Papa się żeni" oraz Ch. Gounod, "Faust", występ Adama Didura]; Z Teatru, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 144 [rec. z G. Caillavet, R. Flers i E. Arne, "Król", występ gościnny Jerzego Leszczyńskiego]; Z Teatru, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 144 [rec. z, występ gościnny Jerzego Leszczyńskiego]; Z Teatru. Występ gościnny p. M. Przybyłko-Potockiej, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 145 [rec. z A. Dumas, "Dama kameliowa"]; Z Teatru Małego, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 156 [rec. z S. Żeromski, "Uciekła mi przepióreczka", występy gościnne Reduty z Juliuszem Osterwą]; Nowy triumf "Reduty", "Gazeta Lwowska" 1926 nr 158 [rec. z J. Słowacki, "Książę niezłomny", plenerowe przedstawienie]; Z Teatru, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 161 [rec. M. Lengyel, "Bitwa pod Waterloo"]; "Qui pro Quo". "Rączka w rączkę", "Gazeta Lwowska" 1926 nr 162; Z Teatru, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 168 [rec. z I. Nikorowicz, "Moralność przede wszystkim"]; -mre.-, "Qui pro Quo", "Gazeta Lwowska" 1926 nr 171; Z Teatru, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 179 [rec. A. Czechow, "Wujaszek Wania", występ gościnny Aleksandra Zelwerowicza]; Z Teatru, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 181 [rec. A. Lorde, P. Chaine, "Proboszcz wśród bogaczy", występ gościnny Aleksandra Zelwerowicza]; Z Teatru, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 188 [rec. z P. Gavault, R. Charvey, "300 dni", występ gościnny Aleksandra Zelwerowicza]; Z Teatru Wielkiego, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 204 [rec. z K. Brończyk, "Król Stefan"]; r., Z Teatru, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 209 [rec. z J. Hopwood, "Nasza żonusia"]; Z Teatru, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 215 [rec. z F. Langer, "Łatwiej przejść wielbłądowi"]; Z Teatru Wielkiego, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 221 [rec. z S. Kiedrzyński, "Kobieta - wino i dancing"]; Z Teatru Wielkiego, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 233 [rec. z E. Rostand, "Cyrano de Bergerac"]; Z Teatru Nowości, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 235 [rec. z Z. Nowakowski, "Puchar wędrowny"]; Wieczór Fredrowski w Teatrze Wielkim, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 245; Z Teatru Nowości, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 249 [rec z T. Bernard, A. Athis, "Dwie kaczki na jeden strzał"]; "Hanusia" Hauptmanna w Teatrze Wielkim, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 252; -mre-, Z Teatru Małego, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 257 [rec. z F. Schönthan, "Porwanie Sabinek"]; -mre-, Z Teatru Wielkiego, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 258 [rec. z G. Hauptmann, "Hanusia"]; Z Teatru Wielkiego, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 263 [rec. z J. Montgomery, "Cały dzień bez kłamstwa"]; Z Teatru Wielkiego, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 268 [rec. z E. O'Neill, "Pierwszy człowiek"]; Z Teatru Nowości, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 278 [rec. z B. Winawer, "Frydląd Junior"]; Z Teatru Wielkiego, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 283 [rec. z A. de Lorde, J. Marsel, "Napoleonetka"]; -mre-, Z Teatru Małego, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 287 [rec. T. Bernard, "Kawiarenka", występ gościnny Antoniego Fertnera]; "]; Z Teatru Nowości, "Gazeta Lwowska" 1926 nr 288 [rec. z I. Nikorowicz, "Moralność przede wszystkim"]; Z Teatru Wielkiego, "Gazeta Lwowska" 1927 nr 11 [rec. z R. Gignoux, J. Thery, "Niedojrzały owoc"]; Z Teatru Wielkiego, "Gazeta Lwowska" 1927 nr 20 [rec. z S. Żeromski, "Róża"]; -mre, Z Teatru Nowości, "Gazeta Lwowska" 1927 nr 31 [rec. z R. Praxy, "Jej chłopczyk"]; Z Teatru Wielkiego, "Gazeta Lwowska" 1927 nr 35 [rec. z L. Verneuille, "Radość kochania"]; "Cudaki" lwowskie, "Gazeta Lwowska" 1927 nr 55; Z Teatru Wielkiego, "Gazeta Lwowska" 1927 nr 57 [rec. z B. Katerwa, "Między nocą a brzaskiem"]; mre., Polska operetka, "Gazeta Lwowska" 1927 nr 60 [rec. z T. Müller, "Król kawy"]; Z Teatru Wielkiego, "Gazeta Lwowska" 1927 nr 77 [rec. z J. Colton, C. Randolph, "Grzesznica na wyspie Pago-Pago"]; Z Teatru Wielkiego, "Gazeta Lwowska" 1927 nr 88 [rec. z H. Zaleski, "Syn cieśli"]; 35-lecie Wandy Siemaszkowej, "Gazeta Lwowska" 1927 nr 11; -mre.-, Z Teatru Nowości, "Gazeta Lwowska" 1927 nr 118 [rec. z M. Hennequin, R. Cooulus, "Sport i miłość"]; -mre.-, Gościnne występy Stefana Jaracza, , "Gazeta Lwowska" 1927 nr 121; Żeromskiego "Turoń" na scenie Teatru Wielkiego, "Gazeta Lwowska" 1927 nr 131 [występ gościnny Stefana Jaracza]; -mre.-, Z teatru Nowości, "Gazeta Lwowska" 1927 nr 139 [rec. z R. Coolus, "Ziółko"]; Z Teatru Wielkiego, "Gazeta Lwowska" 1927 nr 158 [rec. z F. Zwilkoński, "Emeryci"]; Z Teatru Wielkiego, "Gazeta Lwowska" 1927 nr 163 [rec. z D. Niccodemi, "Maleństwo"]; Z Teatru Wielkiego, "Gazeta Lwowska" 1927 nr 165 [rec. z L. Volmar, "Słońce wchodzi"]; "Książę Niezłomny" na scenie Teatru Wielkiego, "Gazeta Lwowska" 1927 nr 204; Z Teatru Wielkiego, "Gazeta Lwowska" 1927 nr 226 [rec. z W. Shakespeare, "Wiele hałasu o nic"]; -Mre.-, Z Teatru Nowości, "Gazeta Lwowska" 1927 nr 246 [rec. z Z. Kawecki, "Fura słomy"]; Mre., Z Teatru Wielkiego, "Gazeta Lwowska" 1927 nr 257 [rec. z M. Rosso di San Secondo, "Wśród sukien roztańczonych"]; Miłość na scenie. Teatr Wielki: "Mała grzesznica", komedia w 3 aktach Birabeau; Teatr Mały: "Prawdziwa miłość", komedia w 3 aktach Bracco, "Gazeta Lwowska" 1928 nr 233; Z Teatru Wielkiego. "Betleem polskie" Lucjana Rydla, uzupełniona przez H. Zbierzchowskiego, "Gazeta Lwowska" 1928 nr 299; -mre.-, Teatr Mały "Spirytyści", farsa w 4 aktach E. Mosera, "Gazeta Lwowska" 1929 nr 1; "Wesele na Kurpiach". Widowisko w 4 obrazach ze śpiewami i tańcami przez ks. Władysława Skierkowskiego. - Wystawione w Teatrze Małym przez płocki Teatr Regionalny, "Gazeta Lwowska" 1929 nr 9; Z Teatru Wielkiego. "Broadway", sztuka w 3 aktach Ph. Dunninga i C. Albota, "Gazeta Lwowska" 1929 nr 21; -mre.-, Z Teatru Małego. Występ gościnny Ćwiklińskiej i Brydzińskiego, "Gazeta Lwowska" 1929 nr 23; m.r., Z Teatru Wielkiego. "Maria Stuart" Schillera, "Gazeta Lwowska" 1929 nr 28; Z Teatru Małego. Avmond i Gebbidonn, "Szkoła kokot", komedia w 3 aktach, "Gazeta Lwowska" 1929 nr 32; -mre-, Rewia Raorta, "Gazeta Lwowska" 1930 nr 3.
Bibliografia przedmiotowa
a) słowniki, bibliografie, repertuary
"Ilustrowany Almanach Artystyczno-Literacki na rok 1911", Lwów 1911 (portr.); Bibliografia Literatury Polskiej Nowy Korbut, t. 15. Warszawa 1977; Polski Słownik Biograficzny, t. XXXI. Wrocław 1989 (Rościsław Skręt); Słownik Pseudonimów Pisarzy Polskich XV w.-1970 r." t. 4, Wrocław 1996 (wykaz kryptonimów); Lechicki C., Materiały do słownika publicystów i dziennikarzy polskich, "Zeszyty Prasoznawcze" 1971 nr 3; Maresz Barbara, Szydłowska Mariola, Repertuar Teatru Polskiego we Lwowie 1894-1900. Kraków 2005; Maresz Barbara, Szydłowska Mariola, Repertuar Teatru Polskiego we Lwowie. Teatr Miejski pod dyrekcją Tadeusza Pawlikowskiego 1900-1906. Kraków 2005; Słownik Biograficzny Polskiej Historii Wychowania. Toruń 2008 (Andrzej Meissner).
b) opracowania, wspomnienia, recenzje, nekrologi
Chołoniewski Antoni, Nieśmiertelni. Fotografie literatów lwowskich. Lwów 1898; Clar., Historyk kresów podolskich, "Świat" 1908 nr 13 (portr.); Stulecie Gazety Lwowskiej 1811-1911. T. 1 cz. 1 Historia Gazety Lwowskiej 1811-1911 na tle czasopiśmiennictwa galicyjskiego 1773-1811. Pod. red. W. Bruchnalskiego. Lwów 1911; Jubileusz Michała Rollego, "Gazeta Lwowska" 1920 nr 126; Parandowski Jan, Michał Rolle, "Nowa Polska"1920 nr 24; Balk Henryk, Michał Rolle jako literat. "Gazeta Poranna" 1925 nr 7380; Raort W[ilhelm], Jubileusz Michała Rollego, "Dziennik Ludowy" 1925 nr 93; Rolski, Michał Rolle, "Wiek Nowy" 1925 nr 7341 (portr.); Zbierzchowski Henryk, Ambasador, rycerz i sabała Kresów wschodnich, "Ilustrowany Kurier Codzienny" 1930 nr 301 (portr.); Łempicki Stanisław, Ś.p. Michał Rolle, "Gazeta Lwowska" 1932 nr 263Śp. Michał Rolle, "Ilustrowany Kurier Codzienny" 1932 nr 315 (portr.); Po zgonie ś.p. Michała Rollego, Gazeta Lwowska" 1932 nr 264 (portr.); Wysocki Alfred, Sprzed pół wieku. Kraków 1974.
Oprac. Barbara Maresz

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji